Algemene Leveringsvoorwaarden

(Versie december 2022)

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Breathe Less–Live More: Breathe Less–Live More, gevestigd te Haarlem, KVK
 2. Buteyko cursus: iedere cursus (groeps- zowel als individueel) die door Breathe Less–Live More wordt gegeven.
 3. Cursist: ieder persoon die een Buteyko cursus bij Breathe Less–Live More volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
 4. Cursuskosten: het totaal van de door de cursist verschuldigde kosten voor het volgen van een Buteyko cursus bij Breathe Less–Live More,
 5. Buteyko lesmateriaal: door Breathe Less–Live More ontwikkeld materialen (zowel in digitale als niet-digitale vorm) die gebruikt worden tijdens het volgen van een Buteyko cursus.
 6. Buteyko product: elk product dat door Breathe Less–Live More is ontwikkeld en/of wordt verkocht.
 7. Afnemer: ieder persoon die een product van het Breathe Less–Live More afneemt.
 8. Productkosten: de vergoeding die een afnemer aan Breathe Less–Live More verschuldigd is voor het afnemen van een Buteyko Product.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen Breathe Less–Live More en een cursist of afnemer.

2.2. Door het aanmelden voor een Buteyko cursus aanvaardt de cursist deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2.3. Door het kopen van een Buteyko Product aanvaardt de afnemer deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2.4. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De auteursrechten op het door Breathe Less–Live More aan de cursisten verstrekte Buteyko lesmateriaal berusten bij Breathe Less–Live More, tenzij in het lesmateriaal expliciet anders is aangegeven.

3.2. Het in 3.1 genoemde Buteyko lesmateriaal mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privégebruik door de betreffende cursist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breathe Less–Live More.

3.3. Een door Breathe Less–Live More ontwikkeld Buteyko product is uitsluitend voor persoonlijke gebruik door de afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Breathe Less–Live More.

3.4. De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door Breathe Less–Live More liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

3.5. Door Breathe Less–Live More verleende licenties en/of inlogcodes worden individueel verstrekt en mogen alleen gebruikt worden door de oorspronkelijk cursist. De Breathe Less–Live More cursist is dus uitsluitend in eigen persoon bevoegd het gebruiksrecht uit te oefenen, tenzij dit uitdrukkelijk door Breathe Less–Live More anders is aangegeven. Bij gebruik van gegevens en software dient de gebruiker de aanduidingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

3.6. Het is cursist of afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Breathe Less–Live More de Buteyko lesmaterialen of een Buteyko product te wijzigen of te bewerken.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten

4.1. Een overeenkomst tot het volgen van een Buteyko Cursus tussen Breathe Less–Live More en een cursist komt tot stand via een telefonische aanmelding, of via het sturen van een aanmelding via de email.

4.2. Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangemelde cursist een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De informatie en het advies dat door Breathe Less–Live More verstrekt wordt is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Breathe Less–Live More kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij de cursist ingezette of voorgestelde behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De cursist dient ten aller tijde een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft. De cursist wordt geacht de betrokken huisarts en medische specialiste(n) op de hoogte te brengen van veranderingen in de gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen.

5.2. Breathe Less–Live More besteedt grote aandacht aan de inhoud van de Buteyko cursussen en de Buteyko producten. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is Breathe Less–Live More niet aansprakelijk.

5.3. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de Buteyko cursus te volgen. Breathe Less–Live More aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Breathe Less–Live More voor eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.

5.4. De cursist vrijwaart Breathe Less–Live More voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 10.1.c. bedoelde ziekte of aandoening.

5.5. Het Breathe Less–Live More is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.

Artikel 6: Annulering en wijziging van de Buteyko Cursus door Breathe Less–Live More

6.1. Indien voor een Buteyko cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Breathe Less–Live More, is Breathe Less–Live More gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In het geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vier dagen voor de eerste (les)dag van de cursus plaats.

6.2. In geval van overmacht (zoals ziekte, onverwachts overlijden van naaste familie, e.d.) is Breathe Less–Live More gerechtigd om van het geven van de betreffende Buteyko cursus af te zien. Breathe Less–Live More verplicht zich dan haar cursisten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

6.3. Indien een Buteyko Cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende belangstelling of overmacht, dan wordt de cursist aangeboden om mee te doen aan een volgende cursus of zonder extra bijbetaling een privé cursus te volgen.

6.4. Indien een Buteyko cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling of overmacht, dan kan de cursist de aangegane overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Breathe Less–Live More.

6.5. Bij annulering van een Buteyko cursus door Breathe Less–Live More heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van een cursus geeft een cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Annulering van de Buteyko Cursus door de cursist

7.1. Bij annulering van deelname aan een Buteyko cursus door een cursist is de cursist de volgende percentages van de cursuskosten aan Breathe Less–Live More verschuldigd:

 1. Bij annulering tot zeven dagen voor de eerste cursusdag: € 50,00 administratiekosten;
 2. Bij annulering tot vier dagen voor de eerste cursusdag: 40% van de cursuskosten;
 3. Bij annulering binnen nul tot vier dagen van de eerste cursusdag: 75% van de cursuskosten;
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft de cursist de volledige cursuskosten verschuldigd, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.

7.2. Annulering van de aanmelding voor een Buteyko cursus door de cursist is slechts mogelijk door middel van schriftelijke communicatie (via post of email) met Breathe Less–Live More en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het bericht van annulering de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien Breathe Less–Live More het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden.

7.3. Wanneer een afspraak voor een individueel consult door een cursist niet kan worden nagekomen dient deze uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen voor een consult heeft Breathe Less–Live More het recht het tarief van het geplande consult in rekening te brengen bij de cursist.

Artikel 8: Betaling

8.1. De door Breathe Less–Live More opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen.

8.2. De betaling van het factuurbedrag voor een Buteyko cursus dient door de cursist te geschieden binnen zeven dagen voor aanvang van de cursus, tenzij in onderling overleg tussen Breathe Less–Live More en de cursist anders is overeengekomen. Indien de betaling niet is voldaan, zal de cursist niet met de Buteyko cursus kunnen starten en kan hem/haar de toegang tot de cursus locatie ontzegd worden.

8.3. De betaling van het factuurbedrag voor een Buteyko product dient door de afnemer te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.

8.4. Indien bij gebreke van betaling Breathe Less–Live More genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist of afnemer. De cursist of afnemer zal van te voren op de hoogte worden gebracht van de hoogte van deze incassokosten.

8.5. Bij voortijdige beëindiging van een Buteyko cursus door de cursist vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats.

8.6. De niet gevolgde (maar wel betaalde) cursusdagen mogen vanaf het moment van stoppen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.

8.7. In geval van ernstige ziekte kan alleen een ontheffing worden verleend voor het betalen van het gehele (of een gedeelte van) de cursuskosten, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring overhandigt.

8.8. Een klacht met betrekking tot de cursus dan wel het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen na de laatste cursusdag, respectievelijk de factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt aan Breathe Less–Live More. Een klacht schort de betalingsverplichting van de cursist of afnemer niet op.

Artikel 9: Overige rechten en plichten van Breathe Less–Live More

9.1. Breathe Less–Live More is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot, c.q. deelname aan, de Buteyko cursus te ontzeggen indien:

 1. De cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 10.1 en 10.3 gedraagt;
 2. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.

9.2. Breathe Less–Live More is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van Breathe Less – Live More worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag.

Artikel 10. Overige rechten en plichten van de cursist

 1. De cursist is verplicht:
 2. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de Buteyko cursus;
 3. Zich gedurende de Buteyko cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;
 4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of anderen.
 5. De cursist dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per post of per e- mail) en per omgaande te melden.
 6. Het is verboden om tijdens een Buteyko cursus video-, audio- of foto-opnames te maken.

Artikel 11. Overige rechten en plichten van de afnemer

11.1. Klachten over de geleverde Buteyko producten moeten binnen 2 dagen na de ontvangstdatum worden gecommuniceerd met Breathe Less–Live More.

11.2. Retour zenden kan alleen na overleg met Breathe Less – Live More binnen14 dagen na ontvangst. De kosten van de retourzending komen ten laste van afnemer, tenzij de retourzending voortvloeit uit een fout van Breathe Less–Live More.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Algemene Leveringsvoorwaarden (of indien u om een of andere reden contact met Breathe Less–Live More wilt opnemen), Email dan naar info@breathelesslivemore.nl

Cookies

Breathelesslivemore.nl maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van de website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van deze Cookies